terug naar vorige pagina

privacy-verklaring-ncpersonal

APPLICATION: NC PERSONAL APP 

Privacyreglement New Bridges B.V. 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): 

 • Reglement: dit privacyreglement; 
 • Privacywetgeving: 
 • Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

1. Toelichting op het Reglement

New Bridges B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft New Bridges B.V. de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door New Bridges B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

New Bridges B.V. vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft New Bridges B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens New Bridges B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die New Bridges B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

New Bridges B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van New Bridges B.V., een medewerker bent van New Bridges B.V., zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van New Bridges B.V. of via het contactformulier contact met ons opneemt. New Bridges B.V. verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van medewerkers verzamelt New Bridges B.V. aanvullend een BSN-nummer en een kopie van het ID-bewijs. Van gebruikers verzamelt New Bridges B.V. het IP-adres, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met New Bridges B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 • Locatiegebaseerde data en de NC Personal app

De NC Personal app kan worden gebruikt om oproepen te starten naar mensen in het geval van een calamiteit, zowel als inzicht geven in waar mensen zich bevinden ten tijde van een calamiteit. Voor ingelogde gebruikers verzamelt de NC Personal app daarom op de achtergrond locatiegevevens. Deze data wordt doorgestuurd naar de Nerve Centre backend, zodat Nerve Centre weet waar de gebruiker zich bevind als hij/zij een calamiteit meld of opgeroepen wordt in het geval van een calamiteit.

Datagegevens vallen onder de regel “Verstrekking persoonsgegevens aan derden” hieronder in dit document.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

New Bridges B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de New Bridges B.V.-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die New Bridges B.V. met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • New Bridges B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor New Bridges B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door New Bridges B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor New Bridges B.V. om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor New Bridges B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan New Bridges B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • New Bridges B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal New Bridges B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op bruggen@newbridges.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van New Bridges B.V..

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met New Bridges B.V. opnemen en probeert New Bridges B.V. er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal New Bridges B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van New Bridges B.V..