Home
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyreglement Nerve Centre

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

Nerve Centre mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Nerve Centre de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Nerve Centre worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Nerve Centre vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Nerve Centre in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Nerve Centre expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Nerve centre gebruikt en het doel van het gebruik

Nerve Centre verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Nerve Centre, een medewerker bent van Nerve Centre, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Nerve Centre of via het contactformulier contact met ons opneemt. Nerve Centre verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van medewerkers verzamelt Nerve Centre aanvullend een BSN-nummer en een kopie van het ID-bewijs. Van gebruikers verzamelt Nerve Centre het IP-adres, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Nerve Centre sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Nerve Centre verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Nerve Centre-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Nerve Centre met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Nerve Centre verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Nerve Centre worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Nerve Centre beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Nerve Centre om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Nerve Centre hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Nerve Centre verstrekte persoonsgegevens;
 • Nerve Centre heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Nerve Centre zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op bruggen@newbridges.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Nerve Centre.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Nerve Centre opnemen en probeert Nerve Centre er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Nerve Centre ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Nerve Centre

6. Cookies

De website van Nerve Centre gebruikt cookies voor analytische en marketing doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf de website worden opgeslagen op jouw apparaat. De werking van websites is voor een deel afhankelijk van deze cookies. Daarnaast worden ze gebruikt om jouw activiteiten bij het bezoek van een website te volgen. Wij gebruiken momenteel Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, deze cookies zijn niet te herleiden naar een persoon. Wij staan Google niet toe om onze website statistieken te gebruiken.

Meer informatie over cookies is te vinden in onderstaande lijst. Ook is er uitleg te vinden via de knop 'cookie instellingen'.

Cookielijst

COOKIE NAME PROVIDER CATEGORY EXPIRY DESCRIPTION
YSC youtube.com functionality session Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.
__hssc nervecentre.nl analytics 29 minutes Analytics session cookie
__hstc nervecentre.nl analytics 179 days Analytics tracking cookie
_ga nervecentre.nl analytics 399 days ID used to identify users
__cf_bm caseware.nl necessary 29 minutes Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.
_ga_20SXWH4V3S nervecentre.nl analytics 399 days Used to persist session state
__cfruid caseware.nl necessary session Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
_ga_VCK8WXVHSD propchain.com necessary 400 days Used to persist session state
_gcl_au nervecentre.nl advertisement 90 days Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com advertisement 179 days Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
__cf_bm nervecentre.nl necessary 30 minutes Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.
__hssrc nervecentre.nl analytics session Used to determine if a session is a new session
hubspotutk nervecentre.nl analytics 179 days Contains visitor's identity
__cf_bm hubspot.com necessary 29 minutes Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.
__hs_cookie_cat_pref nervecentre.nl necessary 180 days  
__hs_do_not_track nervecentre.nl necessary 179 days Prevents the tracking code from sending any information to HubSpot
test_cookie doubleclick.net functionality 14 minutes This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.

Bij het bezoeken van de website wordt gevraagd om uw cookievoorkeuren aan te geven. Nadien is het ook mogelijk om uw toestemming aan te passen of in te trekken, dat kan per cookiecategorie door middel van onderstaande knop.